SZC logo

Békéscsabai Szakképzési Centrum

OM kód: 203029/003 | 5600 Békéscsaba, Gábor köz 1.

Intézmény logo

Kemény Gábor Technikum

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA

Házirend

A házirendről

NSZFH/bcsszc-kemeny/000023-1/2021 NSZFH/bcsszc-kemeny/000023-1/2021

Békéscsabai Szakképzési Centrum 
Kemény Gábor Technikum

HÁZIREND

2020

= HÁZIREND =

A Házirend a tanulói jogok gyakorlásának és a kötelezettségek végrehajtásának módját az 
iskola által elvárt viselkedés szabályait határozza meg, az iskola életét, rendjét meghatározó 
szabályokat és munkarendet tartalmazza.
A Házirend a nemzeti köznevelésről szóló hatályos 2011. évi CXC. tv. és 2019. szeptember 1-
i, illetve 2020.01.01-i módosításai, a 20/2012. EMMI-rendelet, valamint módosításai, a 
nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. évi kormányrendelet, illetve a 
2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről, valamint a 12/2020. (II.7.) a szakképzésről szóló 
törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet figyelembevételével készült.
A Házirend célja, hogy az iskolai élet szabályait, az iskolai munkarenddel kapcsolatos 
rendelkezéseket minden iskolapolgár, a tanulók, az oktatók, az iskola más alkalmazottai, 
valamint a szülők számára meghatározza. 
A Házirend betartása minden iskolapolgár számára kötelező. Megvalósulását az iskolai 
diákönkormányzattal közösen kell elősegíteni és ellenőrizni.
A Házirendet, továbbá annak módosítását az oktatói testület fogadja el. Elfogadáskor, ill.
módosításkor, az iskolai diákönkormányzat véleményezési jogot gyakorol. A Házirend 
elfogadásához a fenntartó, a szakképzési centrum főigazgatójának és a kancellárnak az 
egyetértése szükséges.

I. A Házirend hatálya
1. A Házirend kiterjed a Békéscsabai Szakképzési Centrum Kemény Gábor Technikummal
tanulói jogviszonyban álló valamennyi diákra, beleértve a tanfolyami hallgatókat is, 
valamint a szükséges részek kiterjednek a Békéscsabai Szakképzési Centrum Trefort 
Ágoston Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiummal tanulói jogviszonyban álló 
órarend szerinti tanítási órájukat az iskolában töltő diákokra is.
2. A Házirend megtartása az iskola minden tanulója és minden iskolapolgára számára 
kötelező érvényű.
3. A Házirend az oktatói testület jóváhagyásával válik érvényessé, fenntartói elfogadás után
lép hatályba, egyidejűleg érvényét veszti valamennyi korábbi házirend és vele kapcsolatos 
szabályozás.
4. Ezen Házirendet az oktatói testület 2020. október 7-i értekezletén fogadta el. Az iskolai 
diákönkormányzat véleményezési jogát 2020. szeptember 28-án gyakorolta.
5. A Házirend módosítását az oktatói testület, a DÖK vagy amennyiben van, a képzési tanács 
kezdeményezheti.

II. A tanulók jogai
A tanulónak van
1. tájékozódási joga: ismerje érdemjegyeit, tanulmányi előmenetelét, az iskola szervezeti és 
munkarendjét, az iskola Szakmai Programját, tájékoztatást kapjon személyét és 
tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e körben javaslatot tegyen, továbbá kérdéseket
intézzen az iskola vezetőihez, oktatóihoz, - amennyiben létezik- a képzési tanácshoz, és 
ezekre a megkereséstől számított tizenöt napon belül – amennyiben létezik - a képzési 
tanácstól a tizenöt napot követő első ülésén – érdemi választ kapjon.
2. részvételi joga: az iskolában működő tanulóközösségekben, az iskola által szervezett 
foglalkozásokon, az oktatók által tartott foglalkozásokon, szakkörökön, kirándulásokon, 
rendezvényeken, versenyeken, vetélkedőkön, pályázatokon, sportköri foglalkozásokon.
3. véleményezési és javaslattevő joga: valamennyi tanulót érintő kérdésekben. Ezekkel a 
jogokkal egyénileg vagy valamely tanulóközösségen keresztül élhet.
Az iskolai közösség életének bármely kérdésében javaslatokkal, problémákkal a 
diákönkormányzathoz, az oktatói testülethez és az iskola vezetőségéhez fordulhatnak.
4. választó és választhatóság joga: választó és választható minden tanulóközösségi tisztségre, 
diákönkormányzat vezetőségébe, osztály- és diákbizottságba, sportköri vezetőségbe, a 
diákklub vezetőségébe stb.
5. kezdeményezési jog: közreműködhet diákönkormányzat vagy diákkör létrehozásában
6. érdekérvényesítési, panaszkezelési jog: a tanuló vitás ügyekben, problémáival fordulhat az 
oktatóhoz, osztályfőnökéhez, szakoktatójához, az igazgatóhoz, - amennyiben létezik - a 
képzési tanácshoz, a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez és jogszabályban meghatározott 
módon az oktatási jogok biztosához. A tanulói problémát köteles kivizsgálni az, akihez a 
tanuló vitás ügyével fordult, vagy továbbítania kell az iskola vezetőségéhez.
7. különleges gondozáshoz való jog: a sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulót – a jogszabályban meghatározott 
munkamegosztás szerint – a szakértői bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői 
véleménye alapján – a gyakorlati képzés kivételével – az igazgató mentesítheti egyes 
tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól.
Az iskola egyéni foglalkozást szervez a tanulók részére, amely segíti a tanulók 
felzárkózását, ha a szülő hozzájárul ehhez.
A tanulmányokkal összefüggő mentesítés iránti kérelmet a szülő és a szakértői bizottság
juttatja el az iskola címére. Az egyéni foglakozásra való jelentkezést a szülő is 
kezdeményezheti.
A szülővel történő egyeztetés, értesítése, tájékoztatása, döntésekbe való bevonása az 
iskola kötelessége.

8. A tanuló jogai:

 az iskola létesítményeit, helyiségeit, berendezéseit, eszközeit rendeltetésszerűen 
használhatja,
 a tanuló joga, hogy tanulmányait biztonságban és egészséges környezetben végezze,
 képességeinek, érdeklődésének és adottságainak megfelelő képzésben részesüljön 
vallási vagy világnézeti meggyőződésének, illetve nemzetiségi hovatartozásának 
megfelelően,
 hozzáférjen a tanuláshoz, illetve azzal összefüggésben jogai gyakorlásához és 
kötelességei teljesítéséhez szükséges információkhoz, jogai megsértése esetén 
jogorvoslattal éljen,
 az iskola könyvtárát a könyvtár használati szabályzatának megfelelően látogathatja,
 ismerheti oktatóinak róla alkotott véleményét, tanulmányi munkája elbírálását,
 városi, megyei országos versenyeken, vetélkedőkön részt vehet,
 az oktató segítségét kérheti lemaradása miatt, ill. továbbfejlődése érdekében,
 szabadidős programokon részt vehet,
 javaslataival, ötleteivel segítheti az iskolarádió, iskolaújság szerkesztését,
 az iskolai étkezést igénybe veheti,
 a témazáró dolgozatok időpontját ismerheti (egy napon maximum 2 témazáró dolgozat 
íratható, melyet 12 munkanapon belül értékelve ki kell osztani),
 hit- és vallásoktatásban részesülhet,
 kérelmezheti a tanórai foglalkozások alól való felmentését; tudásának független 
vizsgabizottság általi értékelését, ha ezt az érvényes törvényi szabályozásban jelzett 
időben és módon jelzi,
 sajátos nevelési igényének megfelelő foglalkozáson vehet részt,
 a felvételi eljárásban és a kétszintű érettségi teljesítésében sajátos nevelési igényének 
megfelelő felmentés szerint vehet részt (az esélyegyenlőség biztosítása mellett),
 kaphat díjazást, ha az intézmény a tanuló által előállított pénzbeli értékkel bíró dolog 
vagyoni értékét másra átruházza. A megfelelő díjazásban (a 14. életévét be nem töltött 
tanuló esetén szülője egyetértésével) a tanuló és a nevelési-oktatási intézmény állapodik 
meg, ha alkalomszerűen, egyedileg elkészített dolog értékesítéséből, hasznosításából 
származik a bevétel. A szellemi alkotások esetén a Ptk. irányadó. Pénzbeli értékkel bíró 
dolog az oktatás keretében, az oktatási folyamat részeként zajló rendszeres előállítása és 
vagyoni értékének átruházása esetén a diákot munkadíjának 10%-a illeti meg.
 választhat a választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá az oktatók közül a 
Házirendben meghatározott módon,
 vendégtanulói jogviszonyt létesíthet,
 a tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől 
függően, külön jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy 
kedvezményes étkezésben, továbbá, hogy részben vagy egészben mentesüljön a 
köznevelési törvényben meghatározott, a gyermekeket, tanulókat terhelő költségek 
megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség teljesítésének 
halasztására vagy a részletekben való fizetésre,
 a tanuló tankönyvellátását – az iskolai könyvtár közreműködésével - a magyar állam 
biztosítja
 rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesülhet,
 a tanuló joga, hogy a fizikai és lelki erőszakkal szemben védelemben részesüljön, 
személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák,
 véleményét szabadon kifejezze, részt vegyen az érdekeit képviselő szervezetekben.
A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait.

 

III. A tanulók kötelességei
Minden tanuló kötelessége, hogy úgy éljen jogaival, hogy ne sértse a közösség érdekeit, és 
mást ne akadályozzon jogai gyakorlásában. Minden tanuló ismerje és tartsa be a Házirendben 
foglaltakat!
1. A tanuló teljesítse tanulmányi kötelezettségét képességeinek megfelelően rendszeres 
munkával, fegyelmezett magatartással.
2. A tanuló köteles részt venni a tanítási órákon, a kötelezően választható és szabadon 
választott tanórai foglalkozásokon és az egész iskolát érintő hivatalos rendezvényeken (pl. 
tanévnyitó, ill. tanévzáró ünnepély, nemzeti ünnepekkel kapcsolatos megemlékezések). 
Az egyéb ünnepségeken, a rendezvények lebonyolításában és az azokon való 
részvételében aktuálisan szabályozzuk megjelenését.
3. A tanuló a tanítási óra, ill. gyakorlati foglalkozás megkezdése előtt 10 perccel köteles az 
iskolába, ill. a gyakorlati helyre megérkezni.
4. A tanítási óra kezdete előtt a tanulók bemennek a termükbe, ott elfoglalják a helyüket és 
az óra kezdetét csendben, fegyelmezetten várják. A számítástechnikai, gyakorlati, 
(laboratóriumi) és a tornaterembe a tanulók csak oktatói engedéllyel és az oktató
jelenlétében tartózkodhatnak.
A tantermekbe vagy előadótermekbe belépő vagy onnan távozó oktatót, látogatót a 
tanulók felállással köszöntik.
Az óraközi szüneteket a tanulók a folyosókon, udvaron, büfében tölthetik, megtartva a 
kulturált magatartás szabályait.
5. Késések, mulasztások igazolása
A tanulók hiányzásukat ellenőrzőben rögzített szülői igazolással vagy évi 3 napot 
meghaladó mulasztás esetén az orvos által az ellenőrzőben rögzített igazolással igazolják, 
melyet a szülő vagy a kollégiumi nevelőtanár is ellenjegyezhet. Ezt az igazolást az 
osztályfőnöknek mutatják be a hiányzást követő első napon, de legkésőbb a mulasztást 
követő első osztályfőnöki órán.
A szülők a mulasztást - amennyiben előre tervezhető - a hiányzás első napján jelentsék be 
az osztályfőnöknek. Családi vagy hivatalos távolmaradási engedélyt az ellenőrző könyvbe 
beírt szülői kérés alapján az osztályfőnöktől, 3 napnál hosszabb távolmaradás esetén az 
igazgatótól kell kérni.
A tanuló a technikum utolsó két évfolyamán - tanítási évenként legfeljebb két alkalommal 
- továbbtanulási célú rendezvényen vehet részt, feltéve, ha a részvételt a szervező által 
kiállított igazolással igazolja.
Ha a tanuló a tanórai foglalkozásra nem érkezik meg időben, késik, amit igazolnia kell. A 
késések időtartama összeadódik. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról.
Az iskolai rendezvényekkel kapcsolatos hiányzás iskolaérdekben való hiányzásnak 
számít. A rendezvényért, versenyért stb. felelős kolléga előre jelzi az ilyen hiányzást az 
osztályfőnöknek.
6. Az ellenőrző könyvvel kapcsolatos elvárások
A tanulók ellenőrző könyvüket és a tanuláshoz szükséges felszerelésüket mindennap 
kötelesek magukkal hozni.
A tanuló az ellenőrző könyv elvesztését köteles azonnal bejelenteni az osztályfőnöknek, 
aki az elvesztés körülményeit megvizsgálja, és gondoskodik új ellenőrző könyv 
beszerzéséről térítés ellenében. A tanulóknak az ellenőrző könyvükbe kerülő oktatói 
bejegyzéseket haladéktalanul láttamoztatniuk kell szüleikkel, ill. kollégiumi 
nevelőtanárukkal. Az aláírás tényét be kell mutatniuk annak az oktatónak is, aki a 
bejegyzést tette.
7. A dohányzás, a szeszes ital és a kábító hatású szerek, valamint a pirotechnikai 
eszközök tiltása
A fiatal szervezetre különösen káros dohánytermékek és a szeszes ital, valamint a 
különböző narkotikumok fogyasztása és behozatala az iskolába, az iskolai 
rendezvényekre tilos. Az iskolába pirotechnikai eszközök behozatala szigorúan tilos!
Az iskolába fegyvert és fegyvernek látszó tárgyat behozni szigorúan tilos!
8. Az iskola épületének, berendezési tárgyainak megóvásával kapcsolatos elvárások
Az iskola felszerelésének megóvása, gondozása és fejlesztése valamennyi tanulónak 
nemcsak érdeke, hanem kötelessége is. Az a tanuló, aki a felszerelésben kárt okoz, 
azonnal köteles jelenteni az ügyeletes oktatónak és az intézményvezetőnek. Az okozott 
kárt szándékosság esetén meg kell téríteni.
Ha a rongáló személye nem állapítható meg, azok viselik az anyagi felelősséget, akik a 
megrongált helyiséget, felszerelést vagy eszközt utoljára használták, és a kárt nem 
jelentették.
9. A balesetvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi, ill. a bombariadóval kapcsolatos 
szabályokat valamennyi tanuló köteles a saját és társai érdekében betartani. Ezek
tudomásulvételét a tanulók aláírásukkal igazolják. Minden balesetet köteles a tanuló vagy 
osztálytársa haladéktalanul jelenteni az iskola vezetőségének vagy az osztályfőnöknek, ill. 
a oktatónak.
10. Fegyelmi határozattal kizárjuk az iskolai oktatásból azt a tanulót, aki lopás vétségét követi 
el. A tanköteles korú tanulót fegyelmi büntetéssel másik iskolába helyezzük.
11. Abban az esetben, ha a tanuló a Házirend előírásait sorozatosan megszegi, a fegyelmező 
intézkedések fokozatai érvényesülnek.
12. A tanuló kötelességeinek teljesítését a 20/2012. EMMI-rendelet és módosításai 
szabályozzák, mulasztások, hiányzások esetén a hatályos rendelet az irányadó. Tanév 
elején és módosítás esetén az osztályfőnökök erről tájékoztatják a diákokat.
13. Ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli 
határozattal fegyelmi büntetésben részesül (az eljárás a hatályos jogszabály alapján
történik).
14. A témazáró dolgozat írásakor hiányzó tanulókkal az elmaradt témazáró dolgozat külön 
bejelentés nélkül megíratható a következő órák bármelyikén.
15. A térítési díj, a tandíj befizetésére, ill. visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket a 
hatályos jogszabály tartalmazza.
A különféle jogszabályokban megállapított térítési díjakat és tandíjakat postautalványon 
kell befizetni. A tanulói jogviszony bármely okból történő megszűnése vagy szüneteltetése 

esetén a többletfizetés visszatérítéséről a megszűnést, illetőleg a szüneteltetés kezdetét 
követő egy hónapon belül az iskola intézkedik.

A szakképzési törvény hatálya alá tartozó szereplők kötelességeiket és jogaikat a 
szakképzés megvalósítása érdekében kötelesek teljesíteni és jóhiszeműen gyakorolni.

IV. A tanulók közösségei
Az iskolában a következő tanulóközösségek működnek:
 osztály, gyakorlati tanulócsoport,
 diákönkormányzat, diákkör
DIÁKÖNKORMÁNYZAT
1) Az iskolai diákönkormányzat a tanuló önszerveződési és érdekképviseleti szerve. A 
diákönkormányzat demokratikusan működik, tagjait az iskola tanulói választással 
delegálják. Minden osztály legalább egy fővel képviselteti magát az iskolai 
diákönkormányzatban. A tanulók vitás kérdéseikkel képviselőik útján a 
diákönkormányzathoz és – amennyiben létezik – a képzési tanácshoz fordulhatnak. Ha a 
diákönkormányzat nem tud megfelelően eljárni a vitatott kérdésben, a diákközgyűléshez 
lehet fordulni. A diákközgyűlést évente legalább egy alkalommal összehívják. A 
diákközgyűlésen minden osztály legalább 2 fővel képviselteti magát. A diákközgyűlés
jogosult a vitatott kérdésre megfelelően indokolt, érdemi választ kapni.
A tanulót nem érheti hátrányos megkülönböztetés, retorzió azért, mert közéleti 
tevékenységet vállalt, közösségek érdekét képviselte személyekkel szemben.
2) Önkéntes alapon a tanulóközösségek alapításának módja és szabályai
Minimum 10 fő tanuló kezdeményezheti saját közösségének létrehozását, programjának 
meghatározását, vezetőjük felkérését, munkaprogramjuk rendjének, helyének 
meghatározását, jóváhagyását.
3) A diákönkormányzat jogai, feladatai:
3.1.A diákönkormányzat képviselettel rendelkezik – amennyiben létezik – a képzési 
tanácsban.
3.2.A diákönkormányzat szervezheti táborait, kirándulásait és rendezvényeit.
3.3. A vezetőség döntés előtt kéri a diákönkormányzat véleményét az alábbi esetekben:
 a Házirend módosítása,
 igazgatói szintű fegyelmi ügyek kivizsgálása esetén,
 az iskolai rend és fegyelem szabályozása során
 tanulóbalesetek kivizsgálása során.
3.4.A diákönkormányzat részére érkezett iratokat, leveleket bontatlanul át kell adni az 
érdekelteknek.

3.5. Amennyiben az irat, levél elintézésére döntést kell hozni, azt a diákönkormányzat az 
iktatástól számított 15 napot követő első ülésén köteles meghozni.
3.6. A diákönkormányzat jogosult az iskolai működési rendet meghatározó tanítási órák
csengetési rendjében véleményezési jogot gyakorolni.
3.7. Az évi rendes diákközgyűlésen a diákönkormányzat és az iskola képviselője 
beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, különös tekintettel a 
tanulók jogainak helyzetéről.

V. A tanulók tájékoztatásának rendje:
 A tanulók év közbeni érdemjegyeiről, félévi, év végi záró jegyeiről, késéseiről, 
hiányzásairól, dicséreteiről, elmarasztalásairól, egyéb üzenetekről a tanuló és a szülők a 
Kréta digitális naplóból bármikor értesülhetnek.
 A Krétát és az iskola honlapját használják az oktatók, az osztályfőnökök, az igazgató a 
rendszeres tájékoztatásra.
 A tanulók a félév végét követő egy héten belül papír alapú értesítőt kapnak, amelyet a 
szülővel, gondviselővel alá kell íratniuk, majd az osztályfőnöküknek ezt be kell 
mutatniuk.
 A tanulók a tanév végét követően két héten belül bizonyítványt kapnak, amelyet a 
következő tanév első hetében vissza kell hozniuk és át kell adniuk az osztályfőnöküknek.

VI. A tanulók jutalmazása és büntetése:
1. A jutalmazás elvei és fokozatai
A tanuló példamutató magatartásáért, kitartó szorgalmáért, képességeihez mérten jó 
tanulmányi előmeneteléért, jó közösségi munkájáért, kiemelkedő kulturális, ill. 
sporttevékenységéért vagy, ha más egyéb módon hozzájárul az iskola jó hírnevéhez,
elismerésben részesülhet.
A jutalmazás formái:
 oktatói, szakoktatói dicséret
 osztályfőnöki dicséret
 igazgatói dicséret
 az oktatói testületi dicséret
 oklevél
 könyv-, tárgy- és pénzjutalom

2. A büntetés elvei és fokozatai:
Ha a tanulók a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.

 3-5 igazolatlan óra után osztályfőnöki figyelmeztetésben,
 6-8 igazolatlan óra után osztályfőnöki intőben,
 9-12 igazolatlan óra után igazgatói figyelmeztetésben,
 13-19 igazolatlan óra után igazgatói intésben,
 20 igazolatlan óra után oktatói testületi figyelmeztetésben részesül a tanuló;
 a további intézkedéseket az oktatási törvény határozza meg.
Az igazolatlan mulasztás minden tanuló esetében kihat a magatartási jegyre is.
 3-5 igazolatlan óra esetén a magatartás: jó
 6-8 igazolatlan óra esetén a magatartás: változó
 9-nél több igazolatlan óra esetén a magatartás: hanyag
Ha a tanuló a második félévben nem mulaszt igazolatlanul, illetve igazgatói vagy 
magasabb szintű dicsérete van, magatartási osztályzata egy érdemjeggyel javítható.
A tanuló igazolatlan mulasztásairól az érvényes jogszabályok alapján értesítjük a tanulót, 
kiskorú tanuló esetén a szülőt, valamint az illetékeseket.

3. A tanulói fegyelmi ügyek szabályozása
A fegyelmező intézkedések oktatói, szakoktatói, osztályfőnöki, oktatói testületi, igazgatói 
szinten történnek, az alkalmazáskor a fokozatosság elve érvényesül.

 szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetés
 írásbeli intés
 megbízások visszavonása
Az oktatói testület – ha fegyelmi tárgyalás szükséges – a tárgyalás lefolytatását 3 fős 
bizottságra ruházza át. A bizottság tagjai: egy fő az iskolavezetésből, az osztályfőnök, 
valamint egy oktató. Bárki érintettet a fegyelmi eljárásban az oktatói testület másik kijelölt 
tagja helyettesíti.
A fegyelmi bizottság által kiszabható büntetések:

 megrovás
 szigorú megrovás
 meghatározott kedvezmények, ill. juttatások csökkentése, megvonása
 áthelyezés az évfolyam másik osztályába
 áthelyezés másik, azonos típusú iskolába
 felfüggesztett eltiltás a megkezdett tanév folytatásától (6 hónapra)
 eltiltás a tanév folytatásától
 kizárás az iskolából
4. A kártérítési felelősség és a kártérítési ügyek szabályozása 
A véletlen és a szándékos károkozás esetén követendő eljárások
A közvagyonban vagy más tulajdonában szándékosan okozott kárt a tanuló a törvényben 
meghatározottak szerint köteles megtéríteni.

A saját tulajdon védelme érdekében nagyobb értékek behozatala az iskolába és a 
gyakorlóhelyekre indokolatlan, ezekért felelősséget nem vállalunk.
Az iskolába kerékpárral csak saját felelősségre járhat a tanuló. Kerékpárt csak a kijelölt 
helyen, lezárva lehet tárolni. Elveszett kerékpárért az iskola felelősséget nem vállal.
Az iskola területére gépjárművel csak külön igazgatói engedéllyel lehet behajtani.

VII. Erkölcsi, higiéniai követelmények
 Elvárjuk a tiszta ápolt, gondozott, mértéktartó megjelenést, az ehhez hasonló 
környezet kialakítását, megóvását.
 Elvárjuk az iskola és a diákközösség múltjának megismerését, hagyományainak 
ápolását, jó hírnevének megóvását, öregbítését.
 Elvárjuk a közvagyon megóvását, takarékos kezelését.
 Elvárjuk a tanulótól saját és társai testi épségének, egészségének megóvását.
 Elvárjuk a mások iránti figyelmességet, segítőkészséget, a kulturált viselkedés 
szabályainak megtartását.
 Elvárjuk a tiszteletet és a megbecsülést egymás, valamint az iskola oktatói és az iskola 
valamennyi dolgozója iránt.
 Olajos magvak a tisztaság megőrzése érdekében nem hozhatók be az iskolába, 
rágógumi fogyasztása a tanórán tilos.
 Elvárjuk, hogy tanuló a tanítás végén tisztaságot és rendet hagyjon maga után.
 Külső rendezvényeken elvárt magatartás
Az iskola Szakmai Programjával összhangban lévő külső rendezvényeken (tanulmányi 
verseny, szalagavató, üzemlátogatás, városi rendezvények stb.) elvárjuk az általános, 
társadalmilag elfogadott és a Házirendben rögzített magatartási szabályok betartását.
1. A hetes feladata
A hetesek felelősek a foglalkozási terem rendjéért, tisztaságáért és a fegyelemért. A 
szünetekben szellőztetnek, a táblákat letörlik, krétákat, filcet biztosítanak. Az 
osztályfőnöknek kötelesek jelenteni az esetleges berendezési kárt.
Becsengetés után 10 perccel az általános igazgatóhelyettes irodájában jelezzék, ha az
oktató nem jelent meg az órán.
A hetesek kötelesek figyelni az aktuális feladatokra (pl. szülői értekezlet).

VIII. Az iskola munkarendje
1. Az oktató felkészülten és pontosan kezdi az órát. A tanóra teljes ideje alatt a tanteremben 
tartózkodik. Gondoskodik az órán használatos eszközökről. A tanulók előmenetelét 
rendszeresen értékeli. Lehetővé kell tenni, hogy a tanulók minden átfogó témaegység 
kapcsán számot adhassanak tudásukról.
2. A csengetési rend (tanítási órák és óraközi szünetek rendje)
1. óra 7
45
- 8
30
2. óra 8
40
- 9
25
3. óra 9
35
- 1020
4. óra 1035
- 1120
5. óra 1130
- 1215

6. óra 1225
- 1310
Főétkezésre biztosított hosszabb szünet
7. óra 1330
- 1415
8. óra 1420
- 15
05
9. óra 1510
- 15
55
10. óra 1600
- 1645
11. óra 1650
- 1735
12. óra 1740
- 1825
13. óra 1830
- 1915
14. óra 1920
- 2005

Indokolt esetben az igazgató rövidített órákat, illetve oktatási szünetet rendelhet el.
3. Jelentkezés tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokra, ill. az ezeken való részvétel
A diák 10. évfolyamon megismeri a törvényben rögzített módon a Szakmai Program 
szerint választható tantárgyakat. A szakképzési törvény értelmében a tanulónak különösen 
joga, hogy válasszon a Szakmai Program keretei között a választható tárgyak és az 
oktatók között. Ennek érdekében a választható tantárgyak választásakor feltüntetjük a 
tárgyat tervezetten tanító oktatók nevét is.
A tanuló a választott tantárgyakat minden tanévben egyszer megváltoztathatja, ha 
kérvényt nyújt be az iskola vezetőjének június 15-ig, és változtatásának oka tényszerű. 
Kiskorú tanuló esetén a kérvényt a szülőnek is alá kell írnia. Új tantárgyat vagy régi 
tantárgyat emelt szinten legfeljebb a 11. tanév végén vehet fel, de ebben az esetben az 
adott tantárgy adott szintjének 11. évfolyamán tanított tananyagából be kell számolnia.
Erről a lehetőségről a tanulókat előre kell tájékoztatni írásban.
A tanórán kívüli foglalkozásokra (szakkör, felzárkóztató, előkészítő, tömegsport) a diák 
tanév elején szeptember 20-ig jelentkezhet. A felvett tanulónak a foglalkozásokon való 
részvétele október 1-jétől kötelező. A tanuló a tanórán kívüli foglalkozásokat csak a szülő
írásbeli kérésére hagyhatja abba.
4. Az elektronikus napló tanulói kódjait és a jelszavakat 9. évfolyamon, év elején a 
diákoknak átadjuk, és ők kötelesek erről a szülőket tájékoztatni. A szülők internet 
segítségével tudják elérni az elektronikus naplót az iskola honlapján keresztül. Az 
iskolában az elektronikus naplót a szülő és a diák az osztályfőnök vagy az oktató
segítségével, illetve a könyvtárban tekintheti meg.
5. Az iskola épületeinek, létesítményeinek, helyiségeinek, berendezéseinek használatával 
kapcsolatos előírások
Az intézmény – tanítási napon – 6.30 órától 19.30 óráig tart nyitva. Az osztálytermekbe 
7.30-tól lehet bemenni.
Ettől eltérő nyitva tartásra az igazgató adhat engedélyt.
A tantermekben, az iskola egyéb oktatási helyiségeiben a tanulók csak oktatói 
felügyelettel tartózkodhatnak. Szünetekben a kijelölt tantermekben önállóan is
tartózkodhatnak.
A tanítási idő alatt az iskola területét a tanuló csak rendkívül indokolt esetben, az 
igazgató, igazgatóhelyettes, osztályfőnök vagy oktató engedélyével hagyhatja el.
A tanuláshoz szükséges felszerelésen kívül egyéb tárgyakat és készpénzt a tanulók csak 
saját felelősségükre hozhatnak magukkal. 

Az iskolában mobiltelefon, ill. saját audiovizuális eszközök magáncélú használata tanítási 
órán tilos!
A tanteremben lévő számítástechnikai és audiovizuális eszközöket csak oktatói 
engedéllyel lehet üzemeltetni. A számítógépeknek kötött helyük van, azokat és tartozékait 
csak a rendszergazda változtathatja. A tantermekbe fixen telepített projektorokat,
interaktív táblákat és azok kiegészítőit csak a rendszergazda viheti be, illetőleg ő 
távolíthatja el.
Bármilyen számítógép-meghibásodás esetén értesíteni kell az oktatót és a rendszergazdát.
A számítógépekre programot csak a rendszergazda installálhat, vagy erre ő adhat 
engedélyt. Játék vagy egyéb, az oktatást nem segítő program telepítése, valamint futtatása 
tilos!
A tantermek és azok berendezéseinek szándékos rongálása, firkálása tilos! 
Tűzriadó esetén fegyelmezett, szabályzat szerinti levonulás és viselkedés a kötelező.
A tornatermi öltözők rendjéért és berendezéseiért a testnevelés-oktató a felelős. Az 
öltözőket a testnevelésóra ideje alatt zárva kell tartani!
Testnevelésórai részvétel alól csak orvosi igazolással vagy szülői kérésre – évente három 
alkalommal, ellenőrzőbe való beírással – kaphat a tanuló felmentést.
Testnevelésórákon csak az előírt tornafelszerelésben lehet részt venni. A felmentett tanuló 
köteles a tornateremben, vagy – ha a testnevelés-oktató erre felkéri – a kijelölt feladat 
helyszínén tartózkodni.

IX. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai
A tartalmat a technikumi kerettantervre épülő helyi tanterv tartalmazza részletesen 
tantárgyanként, évfolyamonként.
A vizsgabizottság tagja (az oktató) a vizsga előtt leadja a munkaközösség-vezetőnek 
jóváhagyás céljából a következőket:
 írásbeli valamint gyakorlati vizsgarész feladatsora, megoldási útmutatója, 
pontozási rendszere, szóbeli vizsgarész tételsora, pontozási rendszere.
A gyakorlati vizsgafeladatokat - legkésőbb a vizsgát megelőző két hónappal - az iskola 
igazgatója hagyja jóvá.
A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
Osztályozó vizsgák
 Az őszi érettségi vizsgák előtt szeptember 30. és a vizsgák megkezdése között
 Az első félévben december 1. és a félév vége között
 A tavaszi érettségi vizsgák előtt április 15. és a vizsgák megkezdése között
 Év végén május 15. és június 15. között
Ágazati alapvizsga
A vizsgával kapcsolatos szabályok a jogszabályban rögzítettek szerint.
Különbözeti vizsgák
 Az első félévben december 1. és a félév vége között
 A második félévben június 1. és 15. között
Javító és pótló vizsgák
 Augusztus 15. és 31. között

Az osztályozó vizsgára jelentkezés módja
 Jelentkezni az igazgatónak leadott kérelemmel lehet, az indoklás 
megjelölésével.
 A vizsgák időpontjáról írásban tájékoztatjuk a jelentkezőt.
Független vizsgabizottság igénybevétele
 A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülője - a félév vagy a tanítási év utolsó 
napját megelőző harmincadik napig, illetve, ha tanítási év közben nem volt 
érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem volt minősíthető, és az oktatói 
testület engedélyezte, hogy osztályozóvizsgát tegyen, az engedély megadását 
követő öt napon belül jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából 
független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. 
 A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülője - a bizonyítvány átvételét követő 
tizenöt napon belül kérheti, hogy – amennyiben bármely tantárgyból 
javítóvizsgára utasították – azt független vizsgabizottság előtt tehesse le.
 A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen évfolyamon és tantárgyból kíván 
vizsgát tenni.
 A bejelentéseket, kérelmeket írásban az iskola igazgatójának kell leadni.
 A független vizsgabizottság előtt leteendő vizsgát a kormányhivatal szervezi.

Egy tantárgy tanulmányi követelményeinek teljesítése utáni eljárásrend
 Ha egy tanuló valamely tantárgy valamely évfolyamának tanulmányi 
követelményeit osztályozó vizsgával vagy egyéb igazolható módon teljesítette, 
nem köteles az adott tantárgy tanóráira bejárni (de az oktató engedélyével részt 
vehet rajtuk).
 A tanuló hiányzásait értelemszerűen nem kell vezetni, és tanév közben 
osztályzatokat sem kap.

X. A tanulók hivatalos ügyeinek intézése
1. Az iskola dolgozói intézik a tanulók hivatalos ügyeit szorgalmi időben és a szünetekben:
 az iskolatitkár: külön kiírás szerint
 a menzafelelős: külön kiírás szerint

XI. Iskolánk Házirendjét valamennyi diákunk kézhez kapja.
A Házirend egy példányát a szülőnek vagy tanulónak a tanuló iskolába való beíratásakor, 
illetve a Házirend érdemi változása esetén át kell adni.

Az első osztályfőnöki órákon az osztályfőnökök ismertetik a Házirendben foglaltakat.
Az iskolai Házirendet kötelező kifüggeszteni az osztálytermekben, az iskolai könyvtárban, az 
oktatói testületi szobában.

Békéscsaba, 2021. október 7.

 

Malatyinszki Péter
igazgató 

 


Partnereink

SZC logo

Békéscsabai Szakképzési Centrum


Kemény Gábor Technikum

5600 Békéscsaba, Gábor köz 1.

Telefon: +36 (66) 325 636

E-mail: kemeny@bszc.hu

OM azonosító: 203029/003

Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001278/2015


2024Kemény Gábor Technikum